EXECUTIVE COMMITTEE 2018-19

Ritankar Biswanghri
Talal Bin Sajad Rahi
Ahmed Muktafi Rohan
Sudipta Das Dip
Fahim Tajwar
Aalif Al Mahmood
Ashiqur rahman
Niloy Das Ankit
Ashad Chowdhury Sami
Mahir Al Muntaqim
Shoaib Abedin